Wykonanie skrzyżowania dwupoziomowego w Kobyłce Ossów, realizowanego w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne”

LOKALIZACJA:
Kobyłka Ossów
Wykonawca robót:
INTOP Warszawa Sp. z o.o.
Wartość:
27 045 186,96 zł brutto
CZAS REALIZACJI:
marzec 2022 – sierpień 2023

Opis prac

Zakres prowadzonych prac:

Roboty drogowe:

 • przebudowa/budowa ul. Jasińskiego,
 • przebudowa/budowa drogi powiatowej,
 • budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych,
 • przebudowa/budowa zjazdów,
 • przebudowa/budowa systemu odwodnienia.

Roboty mostowe:

 • budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w km 17,228 linii kolejowej nr 6,
 • budowa przepustu drogowego w km 0+285,79 projektowanej drogi.

Urządzenia ochrony środowiska:

 • budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe.

Zieleń:

 • wycinka istniejącej zieleni.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

 • wykonanie barier ochronnych,
 • wykonanie balustrad, poręczy, ekranów przeciwporażeniowych.

Infrastruktura techniczna:

 • budowa oświetlenia,
 • przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu.

Rozbiórki:

 • elementów sieci uzbrojenia terenu,
 • elementów dróg i ulic,
 • budynku kubaturowego przy ul. Poniatowskiego 20,
 • istniejącego przejazdu kolejowego.