Rozbudowa drogi gminnej ulicy Chudoby wraz z budową nowej przeprawy mostowej

LOKALIZACJA:
Warszawa
Wartość:
5,6 mln
CZAS REALIZACJI:
12 miesięcy

W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa drogi publicznej gminnej ul. Chudoby w Warszawie na  odcinku  200m  wraz  z  rozbiórką  mostu  i  budową  nowej  przeprawy mostowej.  Projektowana jezdnia  zostanie  poszerzona  do  7.0m.  Jedynie  na  wysokości  przeprawy mostowej całkowita szerokość jezdni (w świetle krawężników) wyniesie 8.0m i zostanie zawężona liniami do 7.0m.

Po wschodniej stronie jezdni zostanie wykonany chodnik o szer. 2.0m na całej długości projektowanej  inwestycji,  a  po  stronie  zachodniej  proj.  chodnik  będzie  miał  szer.  2.5m i długość  ok.  31.3m.  Chodnik  po  stronie  zachodniej  zostanie  wykonany  na  wysokości projektowanego obiektu mostowego i będzie stanowił rezerwę na ciąg pieszo-rowerowy.

Projektowany most zaplanowano w miejscu istniejącego obiektu inżynierskiego. Nowy most  będzie  znacznie  szerszy  od  poprzedniego.  Niweleta  będzie  miała  na  moście  swój najwyższy punkt. Spadek poprzeczny jezdni na obiekcie założono jako dwustronny ~2%.

Odwodnienie  jezdni  i  obiektu  mostowego  odbywać  się  będzie  za  pomocą  spadków poprzecznych i podłużnych do wpustów, kolektorów i kanalizacji deszczowej po stronie południowej – odbiornikiem będzie szczelny zbiornik na gromadzenie wód opadowych. Po stronie północnej wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane na skarpy nasypu (po stronie zachodniej przez ścieki podchodnikowe) do rowów przydrożnych.

Przedsięwzięcie obejmuje również przebudowę dwóch zjazdów – jeden z nich będzie pełnił  również rolę  dojazdu  do  zbiornika  w  celu  jego  bieżącej  obsługi,  w  tym wypompowywania wody.

Na  odcinku  rozbudowy  drogi  planowane  jest  wykonanie  oświetlenia.  Oprawy mocowane będą do słupów ustawionych po wschodniej stronie drogi.

Na  obiekcie  przewiduje  się  obustronne  zastosowanie  barieroporęczy  mostowych rozmieszczonych od strony jezdni z zachowaniem opaski bezpieczeństwa  i przedłużeniu ich  na dojazdach.  Po  zewnętrznej  zachodniej  stronie  konstrukcji  mostu,  wzdłuż  ciągu pieszo rowerowego,  została  zaprojektowana  balustrada  szczeblinkowa  o wysokości  min. 1.2m. Balustrady zaprojektowane zostały również jako przedłużenie barier ochronnych na zewnętrznej krawędzi chodnika wschodniego.