Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. E od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652), wzdłuż linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odc. od km ist. 87+700 do km ist. 90+345 oraz na stacji Nowy Sącz realizowanego w ramach projektu: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”

LOKALIZACJA:
Linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. E od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652) odcinek od Męciny do Nowego Sącza - km od 61+220 do 73+892
Wykonawca robót:
Konsorcjum firm: LIDER: TORPOL S.A, PARTNER: „INTOP WARSZAWA” sp. z o.o
Wartość:
Całość brutto – 963 949 999,80 zł brutto (Wartość prac INTOP Warszawa Sp. z o.o. bez Kwoty Warunkowej – 172 876 566,54 zł netto - udział procentowy 24,10%)
CZAS REALIZACJI:
30 miesięcy od daty rozpoczęcia tj od dnia 12.11.2025r

Opis prac

Zamówienia obejmuje:

 • wykonanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie projektu wykonawczego (branża srk);
 • wykonanie robót w zakresach:
 • wykonanie przebudowy nawierzchni i podtorza jednotorowej linii kolejowej
 • roboty odwodnieniowe i hydrotechniczne,
 • sieci zewnętrzne,
 • drogi,
 • urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),
 • urządzenia i systemy telekomunikacyjne,
 • sieć trakcyjna wraz z zasilaniem,
 • urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,
 • budowa nowych obiektów inżynieryjnych,
 • perony i obiekty kubaturowe,
 • przejścia i przejazdy,
 • roboty geologiczne i geotechniczne,
 • roboty związane z wykonaniem elementów małej architektury,
 • wycinka drzew i krzewów oraz roboty branży środowiskowej,
 • wszelkie inne konieczne do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Zakresy robót dla poszczególnych branż

Obiekty inżynieryjne:
Mosty drogowy  – 1 obiekt w nowej lokalizacji do budowy w Klęcznach 
Mosty kolejowe – 4 obiekty do rozbiórki wraz z budową nowego obiektu w miejscu istniejącego
Wiadukty drogowe – 1 obiekt w nowej lokalizacji do budowy w Klęcznach 
Wiadukty kolejowe – 2 obiekty do rozbiórki wraz z budową nowego obiektu w miejscu istniejącego oraz 2 obiekty w nowych lokalizacjach
Przejścia podziemne – 3 obiekt w nowej lokalizacji do budowy w Nowym Sączu
Przepusty – 17 obiektów do rozbiórki oraz 17 do budowy
Konstrukcje oporowe – 4 obiekty do rozbiórki, zaś do budowy 1 ściana z gruntu zbrojonego, 9 konstrukcji żelbetowych oraz ściana oporowa w technologii wanny szczelnej 

Hydrotechnika
Modernizacja, budowa i przebudowa rozwiązań hydrotechnicznych w obrębie całego odcinka w zakres której wchodzi między innymi umocnienie na rzece Smolnik wraz z prawym dopływem, przełożenie cieku Biczyczanka wraz z umocnieniem, umocnienie potoku Żeglarka wraz z umocnieniem rzeki Dunajec.