Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 0233T na odcinku Secemin – Bichniów od km 1+242 do km 1+617

LOKALIZACJA:
Secemin
Wartość:
2,2 mln
CZAS REALIZACJI:
8 miesięcy

Intop Warszawa Sp. z  o.o. w ramach zadania projektuje i wykonuje następujące roboty budowlane:

 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia drogi,
 • zdjęcie warstwy humusu,
 • roboty ziemne,
 • rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych oraz pozostałych elementów korpusu drogowego,
 • budowę nowych konstrukcji nawierzchni,
 • wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do obciążenia 100 kN/oś (frezowanie profilujące oraz warstwy wzmacniające, wiążąca i ścieralna),
 • przebudowę istniejącego wiaduktu nad linią kolejową,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • zabezpieczenie i przebudowę istniejących urządzeń obcych zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami technicznymi ich właścicieli,
 • budowę/przebudowę systemu odwodnienia, w tym odwadniających korpus drogowy jak; rowy przydrożne,
 • wyplantowanie terenu i obsianie trawą,
 • roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jak i poza nim na działkach przyległych – naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót,
 • pełnienie nadzoru autorskiego,
 • przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia zakończenia robót,
 • sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,
 • oraz wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

 Długość przebudowywanego odcinka około 375 m wraz z wiaduktem.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie świętokrzyskim w  powiecie włoszczowskim, gminie Secemin.

Zadanie jest współfinansowane z środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, z budżetu Powiatu Włoszczowskiego i Gminy Secemin.