Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na 14 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Góra Włodowska – Zawiercie

LOKALIZACJA:
Góra Włodowska – Zawiercie
Wartość:
8,5 mln
CZAS REALIZACJI:
12 miesięcy

Intop Warszawa Sp. z o.o. – partner konsorcjum wraz z Serso Sp. z o.o. – lider realizują kontrakt na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na 14 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Góra Włodowska – Zawiercie”. w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 –  Centralna Magistrala Kolejowa etap II”

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

Dokumentacji projektowej, w tym:
       a) opracowanie projektu wykonawczego,
       b) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

Zakres robót budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branżowym:
       a) obiekty inżynieryjne
       b) nawierzchnia i podtorze,
       c) sieć trakcyjna i elektroenergetyka nietrakcyjna wg potrzeb
       d) inne branże wg potrzeb

Zadanie ma min. na celu:

  1. Skrócenie czasu podróży,
  2. Poprawę przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń,
  3. Racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury oraz dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowej linii,
  4. Zmniejszenie oddziaływania na środowisko.