Rewitalizacja linii kolejowej nr 139 na odcinku Bielsko Biała Lipnik – Wilkowice Bystra

LOKALIZACJA:
Bielsko Biała
Wartość:
80 mln
CZAS REALIZACJI:
17 miesięcy

Rewitalizacja  linii kolejowej nr 139 na odcinku Bielsko Biała Lipnik – Wilkowice Bystra w ramach zadania inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko Biała –Zwardoń (granica państwa)”

W ramach inwestycji wymienionych zostało 16 km torów oraz 16 rozjazdów, 29 obiektów inżynieryjnych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sieci trakcyjnej oraz infrastruktury do obsługi podróżnych.

Zadanie pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 139 na odcinku Bielsko Biała Lipnik – Wilkowice” obejmowało  swoim zakresem m.in.:

 • opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektów budowlanych, wykonawczych i powykonawczych,
 • pozyskanie decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania,
 • wymiana nawierzchni wraz z uzupełnieniem tłucznia:

– w torze nr 1 – 7,609 km toru

– w torze nr 2 – 7,507 km toru          Łączną długość: 16,103 km toru

– w torze nr 3 – 0,987 km toru,

 • zabudowę 14 rozjazdów,
 • likwidację 2 rozjazdów,
 • wymiana wstawek torowych
 • zabudowę kozłów oporowych,
 • oczyszczenie mechaniczne podsypki – razem ok. 15,050 km toru,
 • podbijanie torów i rozjazdów, regulacja położenia torów w planie i profilu do zaprojektowanej niwelety – razem ok. 16,190 kmt,
 • ścinanie ław torowiska – razem ok. 15,690 kmt,
 • reprofilacja skarp nasypów na długości ok. 6 685 m i przekopów na długości ok. 2 966 m,
 • wycinka drzew i krzewów ,
 • wzmocnienie podtorza,
 • udrożnienie rowów i odprowadzenie wód z zastoisk,
 • odbudowa rowów bocznych,
 • rewitalizacja 29 obiektów inżynieryjnych,
 • przebudowa nawierzchni kolejowej i drogowej na 9 przejazdach kolejowych wraz zabudową odwodnienia wgłębnego przejazdów,
 • rozbiórka istniejących przejść: 4 szt.,
 • rozbiórka 7 istniejących peronów i 12 wiat na peronach, demontaż elementów wyposażenia peronów
 • budowa 7 nowych peronów wraz z zabudową małej architektury, wiatami peronowymi, elementami informacji podróżnych, wielootworowej kanalizacji kablowej
 • przebudowa/budowa dojść do peronu
 • przebudowa oświetlenia zewnętrznego na peronach i dojściach do peronów
 • demontaż/montaż instalacji zegarowej, megafonowej, elektronicznych tablic informacyjnych
 • wykonanie przebudowy urządzeń automatyki kolejowej i telekomunikacji na stacjach i p.odg. oraz na 11 przejazdach kolejowych
 • przebudowa sieci trakcyjnej
 • przebudowa oświetlenia zewnętrznego w obrębie głowic rozjazdowych
 • zabudowa/przebudowa oświetlenia zewnętrznego na 5 przejazdach, wymiana opraw oświetleniowych na 6 przejazdach
 • przebudowa urządzeń EOR na 16 rozjazdach
 • zabudowa wskaźników kolejowych, tablic kilo i hektometrowych