Strategia podatkowa 2021

RSS

RSS

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 rok

 

SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 27C

USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

 

 

  • CEL SPORZĄDZENIA INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

Celem sporządzenia przez spółkę INTOP Warszawa Sp. z o.o. (dalej: „INTOP Warszawa” lub „Spółka”) informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, zgodnie z którym podatnicy, których przychody  w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro,
a także działający w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od osiąganych przez grupę przychodów, są zobowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji
o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za rok podatkowy Spółki rozpoczynający się 1 stycznia 2021 r. i zakończony 31 grudnia 2021 r. (dalej: „Rok Podatkowy”).

Spółka posiada strategię podatkową, wskazującą podejście Spółki do zarządzania funkcją podatkową, określającą formuły decyzyjne, cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych.

 

  • PODSTAWA PRAWNA INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została przygotowana zgodnie z wymogami art. 27c Ustawy o CIT. Przepisy będące podstawą dla sporządzania poszczególnych elementów Informacji
o realizowanej strategii podatkowej zostały wskazane w kolejnych punktach niniejszej informacji.                                                          

Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka realizuje strategię podatkową zorientowaną na prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych ciążących na Spółce, terminowe składanie deklaracji podatkowych i dokonywanie płatności podatków oraz analizę konsekwencji podatkowych podejmowanych decyzji biznesowych.

 

Strategia podatkowa Spółki ma na celu zapewnić:

− wsparcie w procesie realizacji celów biznesowych,

− wsparcie przy podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji biznesowych,

− prawidłowe realizowanie obowiązków rozliczeniowych i sprawozdawczych,

− prawidłowe oraz terminowe deklarowanie i rozliczanie zobowiązań podatkowych,

− współpracę z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Kierownictwo Spółki zapewnia skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności:

− dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki,

− wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury organizacji,
w tym w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych,

− kładzie nacisk na weryfikację swoich kontrahentów i partnerów biznesowych,

− inwestuje w poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego,

− podejmuje decyzje w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego.

 

Działalność gospodarcza Spółki i zawierane przez nią transakcje realizowane są z uwzględnieniem zasady odpowiedzialności społecznej. Ze względu na powyższe, decyzje Spółki podejmowane są co do zasady
z uwzględnieniem niezmiennie niskiej skłonności do ryzyka podatkowego i ukierunkowane są na rzetelne wypełnianie obowiązków podatkowych Spółki oraz minimalizowanie ryzyka sporu z organami podatkowymi.

INTOP Warszawa  przestrzega przepisów prawa podatkowego, analizując przy tym implikacje podatkowe związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz poszczególnymi operacjami gospodarczymi, jak również zarządza zobowiązaniami podatkowymi w ramach prowadzonej działalności operacyjnej. Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz rozliczenia podatkowe stanowią pełne odzwierciedlenie działalności gospodarczej Spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka w bieżącej działalności kładzie szczególny nacisk na ograniczenie ryzyka podatkowego, poprzez dochowanie należytej staranności w relacjach biznesowych, celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki, a pracownicy Spółki w oparciu o wytyczne Zarządu Spółki weryfikują kontrahentów i partnerów biznesowych oraz sukcesywnie poszerzają wiedzę z zakresu prawa gospodarczego, w tym prawa podatkowego.

Obowiązki podatkowe wypełniane są przez wyznaczonych do tego pracowników Spółki, którzy zapewniają zarówno prawidłowe wypełnianie tych obowiązków, jak i przekazywanie wiedzy wewnątrz Spółki (m.in. poprzez sprawowanie kontroli, wyznaczanie wytycznych lub organizowanie szkoleń
w zakresie kwestii podatkowych). Zarządzając wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego INTOP Warszawa wykorzystuje wewnętrzne procesy oraz stosuje
się do wewnętrznych instrukcji systemowych, jak również stosuje najlepsze praktyki.

 

Spółka realizuje procesy dotyczące zapłaty podatków, obejmujące:

- zebranie źródeł, na podstawie których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania,

- obliczenie podstawy opodatkowania,

- kalkulacja podatku,

- zadeklarowanie zobowiązania podatkowego,

- zapłata podatku.

 

  • SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM PODATKOWYM I KONTROLI PODATKOWEJ SKARBOWEJ

Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze podatków. Systemy i kontrole, a także zadania i zasoby zarządzania podatkami zostały opracowane w taki sposób, aby umożliwiały przestrzeganie przepisów i regulacji podatkowych.

Spółka na bieżąco identyfikuje potencjalne ryzyka podatkowe. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych rozstrzygane są z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i zachowaniem przy tym należytej staranności – tak aby obowiązki podatkowe zostały wypełnione w sposób prawidłowy
i rzetelny. Konsultacje dotyczące kwestii podatkowych odbywają się głównie w ramach Działu Księgowego, oraz w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego – ad hoc przy pomocy zewnętrznych doradców podatkowych. Ryzyko podlega regularnej analizie i jest ograniczane przy użyciu odpowiednich środków. W tym celu kierownictwo działu podatkowego pozostaje w stałym kontakcie
ze wszystkimi jednostkami biznesowymi Spółki.

 

Spółka, w celu ograniczenia lub eliminacji ryzyka podatkowego podejmuje także dodatkowe działania:

- wykonuje nadzór stanowiskowy nad działalnością pracowników zgodnie z hierarchią służbową,

- na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawa podatkowego,

- prowadzi bieżące szkolenia personelu.

 

  • DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

W przypadku kontaktów z organami KAS Spółka wykazuje się otwartością i chęcią współpracy, dostarczając terminowo wszystkie wyjaśnienia oraz wymagane informacje. Ewentualne nieumyślne omyłki w przekazywanych informacjach kierowanych do organów podatkowych są przez Spółkę identyfikowane najszybciej jak to możliwe oraz poddawane odpowiednim korektom.

Spółka w Roku Podatkowym nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (tj. nie uczestniczyła w Programie Współdziałania).

 

  • REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH, W TYM INFORMACJE O SCHEMATACH PODATKOWYCH

Realizowana przez Spółkę polityka podatkowa nastawiona jest na wspieranie kluczowych decyzji biznesowych i zapewnienie zgodności z prawem zawieranych transakcji. Spółka przy podejmowaniu decyzji biznesowych i realizowaniu obowiązków podatkowych nie poszukuje oderwanych
od okoliczności gospodarczych oszczędności podatkowych.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby jej podejście do realizacji obowiązków podatkowych było zgodne
 z podstawowymi wartościami Spółki, jak i jej ogólną strategią biznesową. Spółka dokonuje kompleksowych działań, aby być odpowiedzialnym podatnikiem i płatnikiem oraz podejmować odpowiedzialne i uczciwie działania we wszystkich kontaktach z organami podatkowymi.

Spółka terminowo składa wszystkie wymagane prawem deklaracje i informacje podatkowe oraz terminowo płaci wynikające z nich kwoty zobowiązań podatkowych. Spółka dokonuje odpowiednich korekt składanych informacji i deklaracji doprowadzając swoje rozliczenia do zgodności z prawem
w przypadkach zidentyfikowania nieprawidłowości.

 

  • RAPORTOWANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Spółka rozlicza następujące podatki i inne należności budżetowe:

− podatek dochodowy od osób prawnych, na potrzeby którego składa wymagane deklaracje i informacje podatkowe,

− podatek od towarów i usług, na potrzeby którego składa wymagane deklaracje i informacje podatkowe,

− podatek dochodowy od osób fizycznych, na potrzeby którego składa wymagane deklaracje i informacje podatkowe,

− składki na ubezpieczenia społeczne, na potrzeby których składa wymagane deklaracje i informacje,

− podatek od czynności cywilnoprawnych – jeśli wystąpi zdarzenie objęte obowiązkiem podatkowym,
w tym podatku; składane są również wymagane deklaracje i informacje podatkowe,

− podatek od nieruchomości, w ramach którego składane są deklaracje i informacje,

− podatki i opłaty lokalne, podatek rolny i leśny, w stosunku do których powstaje zobowiązanie podatkowe dla Spółki; w takich przypadkach składane są również wymagane deklaracje i informacje podatkowe

 

Celem Spółki jest terminowe składanie wszystkich wymaganych prawem deklaracji i informacji podatkowych oraz terminowe uiszczanie wynikających z nich kwoty zobowiązań podatkowych.

 

Informacja o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej

Spółka w swojej działalności nie zidentyfikowała w Roku Podatkowym żadnego schematu podatkowego. Tym samym nie wystąpił obowiązek jego przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 

  • TRANSAKCJE ZAWIERANE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

 

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5 % sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:

Spółka nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekraczałaby 5 % sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki.

 

Informacja o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

Spółka nie realizowała działań restrukturyzacyjnych w roku podatkowym 2021. Na moment sporządzania informacji, Spółka nie planuje działań restrukturyzacyjnych.

 

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej:

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w ww. aktach wykonawczych.