Aktualności

RSS

RSS

Trwają intensywne prace na obiektach inżynieryjnych na szlaku Góra Włodowska – Zawiercie

30.08.2017

Intop Warszawa Sp. z o.o. – partner konsorcjum wraz z Serso Sp. z o.o. – lider realizują kontrakt na "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na 14 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Góra Włodowska – Zawiercie”. w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 -  Centralna Magistrala Kolejowa etap II”
Umowa z Zamawiającym PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A została podpisana w dniu 22 sierpnia 2017r.

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

Dokumentacji projektowej, w tym:
      a) opracowanie projektu wykonawczego,
      b) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

Zakres robót budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branżowym:
      a) obiekty inżynieryjne
      b) nawierzchnia i podtorze,
      c) sieć trakcyjna i elektroenergetyka nietrakcyjna wg potrzeb
      d) inne branże wg potrzeb

Zadanie ma min. na celu:

  1. Skrócenie czasu podróży,
  2. Poprawę przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń,
  3. Racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury oraz dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowej linii,
  4. Zmniejszenie oddziaływania na środowisko.